دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1402 (پاییز و زمستان 1402) 
بررسی تحولات ریخت‌شناسی و فناوری دست‌افزارهای سنگی در اواخر دوره پلیئستوسن جدید، مطالعۀ موردی: محوطۀ میرک

10.22034/iaej.2024.14644.1125

مونا اوریات؛ حامد وحدتی نسب؛ استفانی بونیلوقی؛ ژیل بریون؛ سید میلاد هاشمی سروندی؛ مژگان جایز؛ اصغر ناطقی