دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، شهریور 1402 (بهار و تابستان 1402) 
نگارکندهای غرقاب چرایی و چیستی؟

صفحه 1-16

10.22034/iaej.2023.14540.1113

حسن اکبری؛ مجید بدیعی گوروتی؛ رسول مجیدی