فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

-نوع داوری: دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)

- میانگین بازۀ زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله: 8 (بین 2 تا 8 ماه)

- بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالۀ دریافتی و اعلام نظر به نویسنده تا آغاز فرآیند داوری: طی 10 روز کاری

فرآیند داوری:

1-دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط کارشناس علمی (جهت رعایت اهداف و ضوابط شیوه‌نامۀ نشریه): 5 روز

2-بررسی توسط دبیران تخصصی (سردبیر و مدیرمسئول)، (جهت بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین 2 داور): 10 روز

3-ارسال به داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 15 روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز

4-بررسی نظر داوران توسط دبیران تخصصی: 10 روز

5-ارسال نظر داوران جهت بررسی و اصلاح (بازنگری جزئی یا بازنگری کلی) توسط نویسندگان (نویسندۀ مسئول): 7 روز

6-برگشت مجدد مقاله به دفتر نشریه و بررسی توسط کارشناس علمی و دبیران تخصصی جهت اعمال دقیق اصلاحیه درخواستی داوران: 5 روز

7-در صورت درخواست بازنگری کلی توسط هر یک از داوران، مقاله مجدد جهت تأیید اصلاحات بازنگری کلی به داور مربوطه ارجاع خواهد شد: 7 روز

8-ارسال به داور سوم تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 15 روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز

تبصره:

-هر مقاله حداقل به دو داور جهت بررسی علمی ارسال می‌گردد و در صورت تأیید دو داور، مقاله پذیرش و در صورت عدم تأیید دو داور مقاله رد خواهد شد؛ در صورت تأیید یک داور و عدم تأیید داور دیگر، مقاله به داور سوم ارجاع می‌شود، در صورت تأیید مقاله مربوطه پذیرش و یا عدم تأیید داور سوم، مقاله رد خواهد شد. بنابراین، هر مقاله با دو نظر موافق و یا دو نظر مخالف پذیرش و یا رد می‌گردد.

-صدور گواهی پذیرش بعد از تأیید دو داور امکان‌پذیر خواهد بود.