درباره نشریه

دو فصلنامه علمی جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام، به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار آن به زبان فارسی، انگلیسی در تاریخ 1393/01/19 به شماره ثبت 93/667 صادر شده و فعالیت خود را با همکاری انجمن علمی باستانشناسی ایران از سال ۱۳۹۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد آغاز کرده است و بر اساس ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال 1400 دارای درجه ب می باشد. این نشریه با داشتن هیات تحریریه ای از مراکز علمی مختلف باستانشناسی ایران در پی انتشار مقاله هایی است که بتوانند در ارتقای دانش بنیادی، کاربردی و توسعه ‏ای در زمینه های گوناگون باستان­شناسی پیش از اسلام بویژه در دوره های پیش از تاریخ و تاریخی سهمی داشته باشند.

صاحب امتیاز: انجمن علمی باستان شناسی ایران با همکاری دانشگاه شهرکرد
مدیرمسئول:    مجید ساریخانی
سردبیر:    سیدرسول موسوی حاجی
شمارۀ مجوز ارشاد:    93/667
شمارۀ شاپای چاپی:    6046-2476
شمارۀ شاپای الکترونیکی:    6054-2476
آغاز انتشار:    بهار و تابستان 1395
نوع اعتبار:    علمی
توالی انتشار:    دو فصلنامه
رتبه در وزارت علوم: ب
شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):
ضریب تأثیر:
نوع داوری:    دوسو ناشناس (حداقل 2 داور، بین 2 تا 8 ماه)
زبان نشریه:    فارسی و انگلیسی (مقالۀ کوتاه 1200 کلمه‌ای(
نوع انتشار:    چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی:    رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار: 
نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی (DOI):

نکتۀ مهم: کلیۀ مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سامانۀ نشریه صورت می‌پذیرد. همچنین گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد.