پژوهشی در ساختار معماری آتشکده نویافته کناری (کاکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زززxx

10.22034/iaej.2023.14383.1096

چکیده

آتشکده‌های ساسانی با پلان چهارتاقی، در برگیرنده سکوهای مرکزی با پایه‌های سنگی یا گچی پیرامون آن و پایه آتشدان‌هایی است که در مرکز بنا قرار دارد. به دلیل یکپارچگی مذهبی ساختار آتشکده‌ها در سرتاسر شاهنشاهی ساسانی به‌صورت یکسان شامل پلان چلیپایی و به‌صورت چارتاقی با دالان پیرامون بنا با مصالح بوم آورد است. مطالعات گسترده‌ای در خصوص ساختار آتشکده‌های ایران انجام شده است اما اطلاع چندانی در خصوص آتشکده‌های سواحل خلیج فارس وجود ندارد. در بررسی باستان‌شناسی سواحل شمالی خلیج فارس توسط نگارنده بقایای یک آتشکده ساسانی مورد مطالعه قرار گرفت. آتشکده کاکی به فاصله 4 کیلومتری جنوب شرقی شهر کاکی از توابع شهرستان دشتی، 11 کیلومتری شمال غربی روستای کناری در بخش بردخون از توابع بندر دیر و به-فاصله 27 کیلومتری شرق سواحل خلیج فارس در برگیرنده پلان چارتاقی و دالان پیرامون است که توسط حفاران غیر مجاز مورد کاوش غیر علمی قرار گرفته است. در درون این آتشکده و در بخش میانی چارتاقی، بقایای سکوی پیرامون آتشدان جلب توجه می‌نماید. مقاله حاضر با هدف مطالعه و مقایسه تطبیقی معماری آتشکده کاکی با آتشکده‌های مناطق مختلف ارایه شده است. این پژوهش بعنوان یک تحقیق بنیادی به دو روش اسنادی و میدانی انجام شده و تلاش دارد ضمن معرفی معماری بنای آتشکده کاکی، کاربری و تاریخ آنرا مورد دقت نظر قرار دهد. همچنین بنای آتشکده با نمونه های موجود مقایسه شده و نوع آتش فروزان در آن مطالعه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات