اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید ساریخانی

باستانشناسی دانشیار دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~sarikhani
sarikhani.majidsku.ac.ir

سردبیر

دکتر سید رسول موسوی حاجی

باستانشناسی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mousavi/
seyyed_rasoolyahoo.com

کارشناس نشریه

سعید کیانپور

دانشگاه شهرکرد

saeid.kyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود حیدریان

باستان شناسی دانشیار دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~heydarian
heydarianmsku.ac.ir

دکتر محمد ابراهیم زارعی

باستانشناسی استاد دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/m-zarei/
mohamadezareiyahoo.com

دکتر مجید ساریخانی

باستان شناسی گروه باستانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~sarikhani
sarikhanimajidyahoo.com
0000-0002-3965-1973

دکتر رحمت عباس نژاد سرستی

باستان شناسی دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~rabbasnejad/
r.abbasnejadumz.ac.ir

دکتر حسن فاضلی نشلی

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hfazelin
hfazelinut.ac.ir

دکتر حسن کریمیان

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hkarimi
hkarimiut.ac.ir

دکتر سید مهدی موسوی کوهپر

باستانشناسی استاددانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/m_mousavi
m_mousavimodares.ac.ir

دکتر سید رسول موسوی حاجی

باستانشناسی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mousavi/
seyyed_rasoolyahoo.com

دکتر رضا مهرآفرین

باستانشناسی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mehrafarin/
mehrafarin_rezayahoo.com

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

باستان شناسی دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~hhashemi/
h.hashemiumz.ac.ir

دکتر علیرضا هژبری نوبری

باستانشناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~hejebri
hejebrimodares.ac.ir

دکتر حامد وحدتی نسب

باستانشناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=56&pageid=6936&tchcode=310420
vahdatimodares.ac.ir