بررسی تحلیلی ‌قاپ‌بازی در هزاره اول ق.م بر اساس داده‌های باستان‌شناسی (مطالعه موردی: گورستان عصر آهن گوهر‌تپه بهشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

10.22034/iaej.2024.14612.1120

چکیده

در پای گوسفند، استخوان مکعب شکلی وجود دارد که سطح آن دارای پستی و بلندی است و اصطلاحاً به آن قاپ یا قاپک گفته ‌می‌شود. در گذشته یک نوع بازی یا سرگرمی تحت عنوان ‌قاپ‌بازی وجود داشته که با استفاده از استخوان قاپک گوسفند صورت ‌می‌گرفته است. ‌این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از داده‌های دست اول باستان‌شناسی در کاوش‌ها و بررسی‌های میدانی صورت گرفته است. هدف از‌این پژوهش، سیر تحول ‌قاپ‌بازی در هزاره اول پیش از میلاد در فلات ‌ایران ‌است. نتایج نشان ‌می‌دهد در تعدادی از محوطه‌های عصر آهن فلات ‌ایران به ویژه شمال و شمال غرب، تعدادی گور که بیشتر مربوط به کودکان و نوجوانان بوده، تعداد زیادی از‌این قاپ‌ها به دست آمده است. یافته‌ها نشان ‌می‌دهد اصول کلی بازی در دوره آهن تا دوره‌های بعد از آن نیز تغییر زیادی نداشته است و‌این مسأله را ساییده شدن استخوان قاپ‌ها به دلیل استفاده زیاد از آن‌ها ثابت ‌می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات