راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله در نشریه جستارهای باستان­شناسی ایران (پیش از اسلام)

 

 

                   دریافت فرم تعارض منافع                                دریافت فرم تعهد

 

رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله ‌هایی که برای چاپ به نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام ارسال می ‌شوند، ضروری است:

  • مقاله ‌های پژوهشی مرتبط با هر یک از زمینه ‌های باستان ­شناسی که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین ‌بار منتشر می ‌شود، جهت چاپ مورد بررسی هیات تحریریه مجله قرار خواهد گرفت.دریافت مقالات از فصل پاییز سال 1394 فقط از طریق وبگاه الکترونیکی نشریه (آدرس وبگاه: http://iaej.sku.ac.ir) انجام خواهد شد.
  • مقالات ارسالی باید علمی-پژوهشی یا مروری بوده و به ترتیب شامل، عنوان مقاله، مؤلفان و آدرس آنها، چکیده، کلیدواژگان، مقدمه، روش ‌شناسی، پیشینه و مبانی نظری، نتایج، بحث و نتیجه‌ گیری، سپاسگزاری (اختیاری)، منابع به صورت انگلیسی، عنوان انگلیسی مقاله، مشخصات انگلیسی مؤلفان و آدرس آنها، چکیده انگلیسی (Abstract) و کلیدواژگان انگلیسی (Keywords)باشد.
  • ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ­ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه (ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن) ﺑﻮده و در ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در صورتی که مقاله حاصل پایان ‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باشد، ذکر اسامی کلیه نویسندگان (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) و تایید تعهدنامه توسط همة آنها الزامی است.
  • ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﭘﺲ از داوری ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ. در این راستا، مقالة وصولی بعد از دریافت، توسط نشریه بررسی اولیه شده و در صورت عدم رعایت شیوه ‌نامة نگارش، به نویسنده (گان) مرجوع خواهد شد.
  • درﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ­ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه (ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن) ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. توجه به این نکته مهم است که نشریه جستارهای باستان ­شناسی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می ‌دارد.

1- عنوان مقاله

عنوان مقاله بایستی به‌ خوبی و به‌ وضوح حوزة پژوهش را آشکار ‌سازد، شرح نتایج را بیان ‌دارد و سؤال ‌هایی دربارة تحقیق در ذهن خواننده پدید ‌آورد. عنوان مقاله باید کاملاً معرف موضوع مقاله و روشن و شفاف باشد، به ‌‌طوری که خواننده با خواندن آن در جریان موضوع مقاله قرار گیرد. در عنوان مقاله نباید از کلمات اضافه استفاده کرد و واژگان‌کلیدی مهم حتماً در عنوان و در تأثیرگذارترین قسمت عنوان، یعنی در آغاز عنوان، قرارگیرند. روش متداول نوشتن عناوین استفاده از عبارت اسمی و خبری است، نه جملة پرسشی. عبارات اسمی به خصوص در ترکیب با عبارات وصفی نباید دوپهلو باشند و ابهام پدید آورند. در نشریه جستارهای باستان­شناسی، عنوان مقاله باید کمتر از 15 واژه باشد و در عنوان انگلیسی مقاله حرف اول کلمات با حروف بزرگ درج ‌شود (به جز حروف اضافه، حروف ربط، و حروف تعریف).

  • در صفحه ‌ای جداگانه، در فایل نویسندگان عنوان مقاله در بالا، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس آنها شامل مرتبه علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک (E-mail) و شماره تماس مستقیم آنها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد.

 

2- مشخصات مؤلفان

نام و نام خانوادگی کامل مؤلفان به ترتیب درصد نقش و مسئولیت هر یک در تألیف مقاله ذیل عنوان مقاله درج می ‌شود. سایر مشخصات مؤلفان از جمله مرتبة علمی-دانشگاهی، وابستگی سازمانی مؤلفان و کشور آنها نیز باید قید گردد. همچنین، یکی از مؤلفان باید به عنوان مؤلف مسئول معرفی شود و تلفن ثابت و همراه، نمابر، آدرس پستی و پست الکترونیکی مؤلف مسئول از مشخصاتی است که باید ذکر گردد.

 

3- چکیده

چکیده حاوی مطالب کل مقاله در یک پاراگراف، بدون درج شکل، نمودار و منبع، 150 تا 250 کلمه، و برگرفته از پیکرة اصلی مقاله (مقدمه، روش تحقیق، نتایج و نتیجه ‌گیری کلی) است. چکیده مقاله به زبان انگلیسی، برگردان کامل عنوان، نویسندگان و مشخصات آنها، متن چکیده و واژه ‌های کلیدی فارسی است.

 

4- کلیدواژگان

کلیدواژگان مقاله شامل کلماتی است که پایه و اساس مقاله را تشکیل می ‌دهند، به ‌طوری که اگر فردی بخواهد به مطالب داخل مقاله یا مطالب سایر مقالات در همان حوزه دست یابد، از طریق جستجو با این کلمات به مقصود خود برسد. کلیدواژگان مقاله شامل 4 تا 7 واژه و به ترتیب الفبایی است که با ویرگول از هم جدا می ‌شوند. در بخش انگلیسی کلیدواژگان با حروف کوچک درج می‌ شوند (مگر در مورد اسامی خاص و کلماتی که حرف اول آنها بزرگ است).

 

5- پیکرة  اصلی مقاله

در تعیین ساختار مقاله توجه به این نکته راهگشاست که بخش نتایج تعیین کنندة مطالب و ساختار کل مقاله است. محرک اصلی هر مقاله ‌ای نتایج آن است. در نشریه جستارهای باستان ­شناسی، تأکید اصلی بر مقالات پژوهشی از نوع تجربی است که پیکرة اصلی آن شامل دست کم چهار قسمت مقدمه، روش‌ شناسی (مواد و روش‌ ها)، نتایج و بحث و نتیجه‌ گیری است.

الف: مقدمه

مقدمه اولین قسمت از پیکرة اصلی مقاله است که خوانده می ‌شود. لذا، باید بدیع بودن و منحصر به فرد بودن مقاله را به دقت و به وضوح مشخص سازد و خواننده را به خواندن مقاله ترغیب نماید. مقدمه باید دست کم پنج جنبة زیر را شامل شود:

1- معرفی حوزة پژوهش به منظور آشنایی خواننده با کلیت یا مسئلة تحقیق و اهمیت و جدیت آن با رویکرد حرکت از اطلاعات قدیم به جدید (طرح مسئله)،

2- درج یافته‌ های دیگر محققان (پیشینة تحقیق)،

3- بیان ضرورت سرمایه‌ گذاری بیشتر از نظر پژوهشی، وجود خلأ، یا تعیین جایگاه پژوهش مورد نظر،

4- بیان هدف/موضوع مورد مطالعه یا بیان رئوس فعالیت‌ ها یا یافته ‌های مهم،

5- اظهارات اختیاری که دلایل یا ارزش مثبت مطالعه را نشان دهند.

ب: روش‌ شناسی (مواد و روش ‌ها)

روش ‌‌شناسی اعتبار نتایج را بیان می ‌دارد. در این قسمت باید اطلاعات لازم دربارة نحوة اجرای کار و جمع ‌آوری اطلاعات برای خوانندگان به دقت بیان شود، به ‌طوری که تکرار آن را برای خوانندگان میسر سازد. در روش‌ شناسی از جملات و عبارات مجهول استفاده می ‌‌شود که به اهداف و نتایج مربوط می ‌‌شوند.

ج: نتایج و بحث

با بیان عناصر کلیدی، این قسمت را می‌ توان هر چه بیشتر با عنوان مقاله مرتبط ساخت. این قسمت بیشترین ارتباط را با مقدمه دارد و در چارچوب نتایج و تحلیل آنها تنظیم می ‌شود. در تنظیم آن توجه به نکات زیر راهگشاست:

1- بیان منظور اصلی یا فرضیة تحقیق، یا خلاصه‌ ای از فعالیت اصلی در این مطالعه،

2- بیان دوباره یا مرور مهم‌ ‌ترین یافته ‌ها، به‌ خصوص به ترتیب معنی ‌داری، شامل، آیا در حمایت از فرضیة اصلی است، یا چگونه فعالیت اصلی مطالعه را بیان می ‌دارد تا به پرسش‌ های تحقیق پاسخ دهد، یا اهداف تحقیق را پوشش می ‌دهد؟ آیا با یافته‌ های محققان دیگر همسوست؟ در صورتی که همسو نباشد، دلیل احتمالی ناهمسویی چیست؟

3- توضیح و تفسیر یافته ‌ها که با ارجاع به متون مربوط و/یا نظریه ‌پردازی ‌ها دربارة یافته ‌ها، همچنین با نقل قول از متون پشتیبانی می‌ شود،

4- محدودیت‌ های پژوهش که دامنة تعمیم‌ پذیری یافته ‌‌های پژوهش در شرایط مطالعه را محدود می‌ ‌کند.

د: نتیجه ‌گیری

در بخش نتیجه‌ گیری یافته‌ های مهم برجسته و نتایج کلی جمع‌ بندی می‌ شوند. همچنین، توصیه‌ هایی برای تحقیقات آتی و/ یا دستورالعمل ‌های کاربردی طرح می ‌‌شود.

 

 6- سپاس‌گزاری

این قسمت که در انتهای مقاله درج می ‌‌شود به اختیار مؤلف/مؤلفان مقاله، به تشکر و قدردانی از اشخاص یا مؤسسات اختصاص دارد.

 

 7- منابع

نحوه تنظیم منابع در بخش‌ های بعدی ارائه شده است.

 

8- خلاصه انگلیسی

شامل عنوان انگلیسی مقاله، مشخصات انگلیسی مؤلفان و آدرس آنها، چکیده انگلیسی (Abstract) 150 تا 300 کلمه، و کلیدواژگان انگلیسی (Keywords) است که عیناً ترجمة همین موارد در بخش فارسی هستند.

 مقاله با رعایت 3 سانتی ‌متر حاشیه بالا و پایین و 5/3 سانتی ‌متر حاشیه راست و چپ، با قلم B Nazanin شماره 12 برای متن فارسی و با قلم Times New Roman شماره 11 برای متن انگلیسی و با فاصله سطر یک و نیم سانتی ‌متر، با رعایت تمامی اصول نگارشی در برنامه Word 2013 یا نسخه‌ های بالاتر بر روی یک صفحه استاندارد (A4) تایپ شده و تعداد صفحات آن به انضمام کلیه اشکال و جداول، نباید بیشتر از 20 صفحه باشد.

الف: شیوة نگارش

- ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ وی ﺑﺎﺷﺪ.

- نام‌ های علمی لاتین به صورت ایتالیک تایپ شوند.

- واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

- کلیه اعداد در مقاله و جداول باید به فارسی باشند و اعشار آنها باید به صورت ممیز (اسلش) باشد، مثلا 53/2 یا 04/67.

- عددنویسی در متن نوشتاری در هر کجا که صورت عددی و محاسباتی منظور نباشد، اعداد به حروف نوشته می ‌شوند.

 

ب: تنظیم جدول و شکل

انتخاب اینکه از جدول، شکل و یا متن استفاده شود به نکته یا مفهومی که می­­خواهیم خوانندگان از آن داده کسب کنند، بستگی دارد. هر یک از این صورت­‌های عرضة داده­ها، قوت­­ها و ضعف­هایی دارد. معمولاً، جدول بیشتر برای داده­‌های ضبط شده، داده­ های خام یا پردازش شده، توضیح محاسبات یا نمایش مؤلفه­‌های داده­های محاسباتی، نمایش ارزش­های حقیقی داده و وضوح آنها و امکان مقایسه­ های چندگانه میان مؤلفه ­­ها از جنبه ­­های مختلف مناسب است. شکل بیشتر برای ارائة روند کلی و مقایسة سادة چند مؤلفه.

در تنظیم جداول، منحنی­‌‌ها، اشکال و تصاویر رعایت نکات زیر الزامی است:

- زیر نویس تصاویر و شکل ها با قلم B Nszanin  شماره 10 Bold تایپ شود.

- ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﺟﺪول­ﻫﺎ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﻧﻘﺸﻪ­­ﻫﺎ و ﻃﺮح­­ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ DPI 300  ﺑﻪ ﺻﻮرت JPEG ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

- اطلاعات، نتایج و داده‌ها باید به یکی از صور یعنی جدول یا نمودار و یا منحنی انعکاس یابد، تکرار آنها به صور مختلف در مقاله جایز نیست. به عبارت دیگر، شکل یا جدول نباید تکرار یکدیگر یا تکرار مطالب متن باشند، بلکه باید خود مستقلاً حاوی داده­هایی در چارچوب عنوان و نتایج مقاله باشند و به گونه­­ای سازماندهی شوند که مهم‌­ترین نتایج را برجسته سازد. جدول نباید شلوغ باشد و استفاده از حروف اختصاری و پانوشت برای اجتناب از شلوغی جدول راهگشاست.

- شماره و عنوان جداول در بالا، شماره و عنوان شکل‌ ها و نمودارها در پائین آن ذکر گردد.

- شرح شکل یا جدول به صورت عبارت است و در انتهای آن نقطه قرار نمی ­گیرد.

- کلیه اعداد در اشکال (محور افقی و عمودی اشکال) و جداول باید به فارسی (و نه انگلیسی) باشند و اعشار آنها باید به صورت ممیز باشد (مثلا 53/2 یا 04/67).

- فرمت جداول به صورت بدون خطوط افقی بوده و هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می ‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه می­‌گردد. نتایج بررسی­‌های آماری، باید به یکی از روش­های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

- شکل­های هر مقاله شامل منحنی، نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به ‌طور یکسان به­عنوان شکل شماره‌گذاری می ­شوند. شماره و عنوان شکل­‌‌ها در پائین بیاید.

- عکس­ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر ماخذ عکس­‌ها یا شکل­‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌ اند، الزامی است. همچنین کلیه اطلاعات موجود در شکل باید به صورت فارسی و با قلم B Nazanin 11 باشند.

- مجله جستارهای باستان­­شناسی به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد. لذا از ارائه شکل و نمودار رنگی خودداری شود. در صورت ضرورت چاپ بعضی از صفحات به‌صورت رنگی، هزینة آن باید توسط نویسنده مقاله پرداخت شود.

 

 ج: منابع (References)

- ارجاع به منابع در متن به صورت نام خانوادگی، سال چاپ، شماره صفحه درج ‌شوند. دقت شود تمامی منابع ارجاع شده در متن باید در منابع ذکر شده باشند، و برعکس؛ یعنی، تمامی منابع درج شده در فهرست منابع باید در متن ارجاع داشته باشند، در غیر این صورت از فهرست منابع حذف می‌ شوند. توالی ارجاع منابع در فهرست، برمبنای حروف الفبا می­باشد

- در بخش منابع، به ترتیب کلیة منابع فارسی و سپس لاتین و به ترتیب الفبایی ارائه می ‌شوند. در ترجمه انگلیسی دقت شود که ترجمة صحیح و بدون اشکال ارائه گردد و برای منابع فارسی، فرانسه، اسپانیایی و هر زبان غیر از انگلیسی، عنوان انگلیسی مندرج در بخش چکیدة انگلیسی آن مرجع و بدون تغییر ارائه گردد.

- استفاده از پایان‌نامة ارشد و دکتری، جزوه درسی و مطالب منتشر نشده به عنوان منابع مورد قبول نشریه نمی ‌باشد.

- نحوة ارائه منابع در انتهای مقاله به شرح زیر است:

1- مقالات منتشره در نشریات ادواری: بعد از ارائة نام خانوادگی و نام مؤلفان، (سال چاپ)، عنوان کامل مقاله، نام کامل نشریه به صورت ایتالیک، شماره و جلد نشریه و شماره صفحات. در مقالات بیش از یک مؤلف، از کلمة and قبل از آخرین مؤلف استفاده می ‌شود. مثال:

Jansen, S., Choat, B., Vinckier, S., Lens, F., Schols, P., and Smets, E., 2004, Intervascular pit membranes with a torus in the wood of Ulmus (Ulmaceae) and related genera. New Phytologist, 163(1): 51–59.

Blackshow, R.E., and Anderson, G.W., 2011, A reaction variable neighborhood search for vehicle-routing problem.Informs Journal on Computing, 15(4): 347-369.

Han, H.S., and Kellogg, L. 2003, Damage characteristics in young Douglas-fir stand from commercial thinning with four timber harvesting system. Western Journal of Applied Forestry, 15(1): 147-156.

Alavi, S.J., Zahedi Amiri, Gh., and Marvie Mohadjer, M.R., 2006, Studying the spatial pattern of Elm tree (Ulmus glabra) (Case study: Kheirodkenar-Noushahr). Iranian Journal of Natural Resources, 58(4): 793-804.

  2-  کتاب: ترتیب مؤلفه های معرف کتاب اعم از تألیف، ترجمه، گردآوری، از نوع چاپی، الکترونیکی برخط و بر لوح فشرده به ترتیب زیر درج می ‌گردد.

   نام خانوادگی مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگی مؤلف دوم، نام؛ ... (سال انتشار به لاتین). عنوان کامل اثر به ایتالیک، نام خانوادگی و نام مترجم / ویراستار، ناشر، محل نشر. در کتب بیش از یک مؤلف، از کلمة and قبل از آخرین مؤلف استفاده می‌ شود.

 

Zobeiri, M., 2004, Forest Biometry, University of Tehran Press, Tehran.

Cathie, K., and Guest, D., 2001, Guide to Waste Paper, Translated by Mirshokraei, S. A., Aeij Press, Tehran.

Adams, B. A., and Spencer, P. G., 2001, Textbook of Miscellaneous Information, B. S. Peesley (ed.), McGraw Hill, New York.

 3 – مقالات  همایش­‌ها  و  کنفرانس­‌ها

 مقالات کنفرانس ‌ها و همایش ‌ها نیز مانند مقالات منتشر شده در نشریات ادواری درج می ‌شود، با چند تفاوت به شرح زیر.

 نام خانوادگی مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگی مؤلف دوم، نام. (سال انتشار به لاتین)، عنوان کامل مقاله شامل عنوان اصلی و فرعی، عنوان کامل همایش یا کنفرانس، روز/ ماه/ فصل، شهر برگزارکننده، کشور برگزارکننده، ص.

 در نوع الکترونیکی، آدرس کامل سایت برای نسخه‌ های الکترونیکی/ شمارة سی دی یا لوح فشرده، شمارة DIO.

Sandoz, J.L. and Lorin, P., 1994, Standing tree quality assessment using ultrasound. In: Proceedings of First European Symposium on Nondestructive Evaluation of Wood. Sept.21-23 Sopron, Hungary, pp. 493–502.

 4 - آدرس سایت

 در ارجاع به آدرس سایت، آدرس به طور کامل درج می ‌شود، و چنانچه در یک سطر جای نگیرد، محل شکستگی قبل از نشانه‌‌های سجاوندی داخل آدرس سایت خواهد بود، از جمله کاما، نقطه، خط‌مورب، نیم‌خط و جز آن. مثال:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,920400,00.html           (27/06/2013).

http://wardsix.blogspot.com/2008-atlantic-essay.html        (27/06/2013).

در انتهای آدرس، پس از اعمال یک Tab، تاریخ رویت سایت به صورت سال، ماه، روز درون کمان درج شود.

درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ) ارﺟﺎع­ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺷﻮد. (ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه، 20/1/1390)