تماس با ما

آدرس مجله: شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، اداره انتشارات و مجلات علمی دانشگاه شهرکرد، نشریه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام

کد پستی: 34141-88186

صندوق پستی: 115

تلفن: 32321669-038

نمابر: 32321669-038

وبگاه: journals.sku.ac.ir

پست الکترونیک: iaej@journals.sku.ac.ir


CAPTCHA Image