گوردخمه اورارتویی شیخ سلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران.

2 عضو هیات علمی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی ، ایران.

10.22034/iaej.2023.14354.1093

چکیده

مرزهای اورارتو در سه قرن اوج قدرت (اواسط قرن 9 تا اوایل قرن 6 ق. م) بخشهایی از کشورهای امروزی ایران، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان را دربر می‌گرفت. اورارتوها ساختار حکومتی به شدت مذهبی دارند و دین عامل اصلی اتحاد قبایل ساکن در سرزمین اورارتو بوده است و می‌توان رد آن را در سازه‌های مذهبی مورد بررسی قرار داد. تا به حال انواع مختلفی از تدفین در سرزمین اورارتو گزارش شده است که بیشتر بر اساس نوع و شیوه ساخت، معماری و مصالح بکاربرده شده و اندازه آن دسته بندی شده‌اند و بر همین اساس جایگاه اجتماعی متوفی نیز پیشنهاد شده است. کشف اتفاقی گوردخمه شیخ سلو در شمال غرب ایران، نزدیک مرز ترکیه شواهد جدیدی را در تدفین‌های اورارتویی دست کم در ایران نشان می‌دهد. گوردخمه در دامنه کوه کنده شده و همراه با متوفی اشیاء و آثار قابل توجه در آن قرار داده شده و سپس ورودی آن مسدود و با لاشه سنگ و مصالح مشابه بافت کوه از دیده پنهان شده است. از شیخ سلو مجموعه‌ای از ظروف فلزی، اشیاء زینتی فلزی و قطعات سفالی به دست آمده که از لحاظ سبک شناسی دامنه وسیعی از عصر آهن را در برمی‌گیرد با این حال داده‌های فلزی و سفالی در بیشتر موارد با اشیاء به دست آمده از محوطه‌ها و مکان های اورارتویی بسیار شبیه است. ساختار گوردخمه و نوع اشیاء نشان می‌دهد متوفی وابسته به حکومت بوده و احتمالا یکی از نخبگان محلی اورارتو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات