دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1399 (بهار و تابستان 1399) 
بررسی و لایه‌نگاری محوطه‌ی بَرده کُنته مهاباد

صفحه 45-58

علیرضا هژبری نوبری؛ سیدمهدی موسوی؛ عبدالکریم اسمعیلی؛ شاهین آریامنش