پراکنش ظروف مثلثی بر اساس کاوش‌ها و بررسی‌های سال‌های اخیر؛ مطالعه موردی: محوطه‌های سد سیلوه پیرانشهر

نویسندگان

چکیده

از مهم‌ترین سفال‌های عصر آهن شمال غرب ایران، ظروف مثلثی‌شکل است که برای اولین بار از تپه حسنلو به‌دست آمده و اکثر پژوهشگران تاریخ آن را به‌دوره هخامنشی منسوب می‌دانند. بر اساس بررسی‌های باستان‌شناختی حوضه آبگیر سد سیلوه پیرانشهر، در مجموع 39 محوطه باستانی شناسایی گردید که ظروف مثلثی‌شکل از مباحث نگارش پیش رو، از مهم-ترین یافته‌های ‌این بررسی است که از تپه‌های شیخ اسماعیل، سرباز، گردی ماشکان، توپ زاوا، قلعه چقچقه، محوطه چقچقه و گورستان سیلوه به‌دست آمده است. این ظروف عمدتاً منقوش و از لحاظ فرم شامل: کوزه، خمره و به‌شکل کاسه‌های زاویه‌دار کم‌عمق، دارای نقوش خطوط ساده، مثلث‌های آویزان و هاشورهای متقاطع به رنگ‌های قهوه‌ای و قرمز هستند که می‌توان بیان کرد، میان سفال‌های محوطه‌های حوضه سد سیلوه و سایر محوطه‌های شمال‌غرب، غرب ایران و منطقه آناتولی تشابهات نقشی وجود دارد و بر اساس مطالعات اولیه، سفال‌ها مربوط به‌نوع کلاسیک بوده و از نظر گاهنگاری مربوط به عصر آهنIII می باشند.

کلیدواژه‌ها