بررسی و لایه‌نگاری محوطه‌ی بَرده کُنته مهاباد

نویسندگان

چکیده

محوطه‌ی بَرده کُنته در جنوب حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه و در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی قرار گرفته است. این محوطه مهم با آثار معماری دست‌کند صخره‌ای شامل مجموعه پلکان‌ها، تونل، چاله و دیوار تراش‌ها در نزدیکی محوطه‌ی گور دخمه‌ی فخریگاه قرار دارد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع پژوهش‌های بنیادی و ماهیت و روش آن از نوع پژوهش‌های تاریخی و باستان‌شناسی به‌شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی است. نگارندگان در این مقاله نخست به مانایان در شمال غرب ایران براساس پژوهش‌های تاریخی می‌پردازند و در ادامه نتایج حاصل از اولین فصل بررسی و لایه‌نگاری محوطه‌ی تپه بَرده کُنته را بیان می‌کنند که به شناسایی استقرار مانا‌یی در آن انجامید. مطالعه و بررسی داده‌های سفالی به‌‌دست آمده از اولین فصل بررسی و لایه‌نگاری این محوطه بیانگر آن است که محوطه‌ی مذکور از لحاظ زمانی متعلق به عصر آهن IIIبوده و آثار سفالی آن مشابه سفال‌های محوطه‌های مانایی همچون تپه قلایچی بوکان، تپه ربَط، تپه زیویه، قلعه بردینه، زندان سلیمان و کول ‌تاریکه است.

کلیدواژه‌ها