شرحی بر نویافته های باستان شناسی محوطه میمه 2 در حوضه آبگیر سد میمه دهلران، ایلام

نویسندگان

چکیده

به‌دلیل قرارگیری محوطه میمه2 در حوضه آبگیر سد میمه دهلران در استان ایلام و به‌منظور حصول اطمینان از وجود لایه‌های باستانی فعالیت‌های باستان‌شناختی شامل بررسی، گمانه‌زنی و کاوش در آن انجام شد. مستندسازی، بررسی چگونگی استقرار، گاه‌نگاری، توالی فرهنگی و تعیین نوع کاربری محوطه از اهداف و سوالات مهم این پژوهش بود. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و توصیف، بررسی مقایسه‌ای و تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای انجام شده است. همه یافته‌ها از بررسی سطحی به‌دست آمد و در گمانه‌های کاوش شده، به نهشته‌های فرهنگی یا بقایای معماری برخورد نشد. به-دلیل نبود شواهد مرتبط با یافته‌های سطحی در گمانه‌ها، به‌نظر می‌رسد که این پهنه با وسعت تقریبی 45 هکتار یک محوطه باز پارینه‌سنگی بوده است. سایر یافته‌ها شامل تعدادی قطعات سفال و بخشی از یک داس سفالی نشان می‌‌دهد که این محل در دوران مختلف تاریخی به‌صورت استقرار فصلی مورد استفاده گروه‌های کوچ‌‌نشین مستقر در منطقه بوده است. در دهلران توال? فرهنگ? نسـبتاً جـامع? از دوران نوسـنگ? تـا اسـ?م? شناسا?? و معرفی شده امـا اط?عات پ?رامون دوران پار?نه‌سنگی اندک و محدود است و وجود محوطه‌هایی مانند میمه 2 با دست‌ساخته‌های این دوران، می‌تواند تکمیل‌کننده این خلاء مطالعاتی باشد.

کلیدواژه‌ها