دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، بهمن 1398 (پاییز وزمستان 1398) 
تحلیلی بر سیر تحول ستون در ایرانِ پیش از اسلام

مهران نوروزی آبادچی؛ شهرام پارسه؛ کمال الدین نیکنامی