بررسی و تحلیل نقشمایه های حیوانی منسوجات ایران در دوره ساسانی

نویسنده

چکیده

هنر دوران ساسانی چکیده‌ای از هنر تمامی اعصار ایران و برداشتی از عناصر کهن ایرانی بوده است که در قالب ذوق و سلیقه هنرمندان آن دوره پا به عرصه وجود نهاده است. نقوش تزئینی از مشخصه‌ی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است که تاثیر عمیقی بر هنر ملل تاریخ گذاشت و از لحاظ زیبایی ظاهری و مفاهیم نمادینی که دارند به عنوان شاخصه مهم هنر ایران شناخته شده اند. نقوش حیوانی در منسوجات ساسانی بیش از سایر نقوش و نمادها خود را جلوه‌گر ساخته و این پژوهش به تحلیل نقشمایه های حیوانی در منسوجات این دوره پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که بینش هنری جامع? زمان ساسانی، اعتقاد به اساطیر و آیین زردشتی بوده است که زیربنای اصلی خلق آثار هنری را در قبل از اسلام تشکیل می‌داده است. چرا که هرکدام از جانوران منقوش (گراز، گوزن، قوچ و ...)، در بینش زردشتی و کتاب اوستا دارای معنای فلسفی خاصی هستند و بر همین مبنا مورد احترام مردمان آن زمان بوده‌اند. بنابراین نقوش این جانوران در دوران ساسانی به وفور دیده می‌شود و هرکدام از این جانوران حاویِ معنا و اشارات خاصی برای مردم آن زمان بوده است. هنر دوران ساسانی چکیده‌ای از هنر تمامی اعصار ایران و برداشتی از عناصر کهن ایرانی بوده است که در قالب ذوق و سلیقه هنرمندان آن دوره پا به عرصه وجود نهاده است. نقوش تزئینی از مشخصه‌ی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است که تاثیر عمیقی بر هنر ملل تاریخ گذاشت و از لحاظ زیبایی ظاهری و مفاهیم نمادینی که دارند به عنوان شاخصه مهم هنر ایران شناخته شده اند. نقوش حیوانی در منسوجات ساسانی بیش از سایر نقوش و نمادها خود را جلوه‌گر ساخته و این پژوهش به تحلیل نقشمایه های حیوانی در منسوجات این دوره پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که بینش هنری جامع? زمان ساسانی، اعتقاد به اساطیر و آیین زردشتی بوده است که زیربنای اصلی خلق آثار هنری را در قبل از اسلام تشکیل می‌داده است. چرا که هرکدام از جانوران منقوش (گراز، گوزن، قوچ و ...)، در بینش زردشتی و کتاب اوستا دارای معنای فلسفی خاصی هستند و بر همین مبنا مورد احترام مردمان آن زمان بوده‌اند. بنابراین نقوش این جانوران در دوران ساسانی به وفور دیده می‌شود و هرکدام از این جانوران حاویِ معنا و اشارات خاصی برای مردم آن زمان بوده است. . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها