فرابازنمایی بصری سفال‌های منقوش چشمه‌علی‎ ‎‏‌‏II‏ & ‏‎ IIIو تپه پردیس

نویسندگان

چکیده

ازآنجاییکه آثار هنری و کلیت هنر از یکسو در راستای جامعه و از سوی دیگر از تمایلات ذهنی انسان نشات می‌گیرد، ‏باستان‌شناسی و حتی مردم شناسی بطور قطع و یقین نمی‌تواند حواس و ادراک حسی بشر را نمایان سازد، اما بر اساس ‏شواهد مادی برجای مانده، می‌توان نظریاتی را در این خصوص ارائه داد. در واقع شواهد باستان شناسی و مصنوعات ‏فرهنگی وظیفه‌ی انتقال اطلاعات را دارند. از اینرو مطالعه و مقایسه‌ی مواد فرهنگی محوطه‌های گوناگون، به عنوان ‏یکی از رهیافت‌های مفید و موثر در باستان شناسی و هنر در ردیابی و درک تاثیرات متقابل فرهنگی نسبت به هم، با ‏اهمیت جلوه می‌کند. در پژوهش حاضر تعداد 12 عدد نمونه‌ی سفالی منقوش از تپه پردیس و 6 عدد نمونه‌ی سفالی ‏منقوش از دوره‌های ‏II‏ ‏و ‏III‏ چشمه‌علی در فلات مرکزی ایران مورد فرابازنمایی قرار گرفته‌اند که بر این اساس میزان ‏تاثیرپذیری نقش‌های سفال منقوش تپه پردیس از نقش‌های سفال منقوش چشمه‌علی‌ مشخص شود، زیرا نقش‌ها، یکی ‏از منابع اصلی در بازنمایی‌ها و فرابازنمایی‌ها هستند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که هنرمند سفالگر تپه ‏پردیس مبنای اصلی تزیینات سفالی خود را، نقوش چشمه‌علی در نظر گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی-‏تحلیلی، مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی نمونه‌های موزه ای صورت پذیرفته و نقوش در هر محوطه به صورت مجزا مورد ‏تحلیل قرار گرفته و در نهایت نقوش هر دو محوطه در کنار هم فرابازنمایی شده است.‏ ازآنجاییکه آثار هنری و کلیت هنر از یکسو در راستای جامعه و از سوی دیگر از تمایلات ذهنی انسان نشات می‌گیرد، ‏باستان‌شناسی و حتی مردم شناسی بطور قطع و یقین نمی‌تواند حواس و ادراک حسی بشر را نمایان سازد، اما بر اساس ‏شواهد مادی برجای مانده، می‌توان نظریاتی را در این خصوص ارائه داد. در واقع شواهد باستان شناسی و مصنوعات ‏فرهنگی وظیفه‌ی انتقال اطلاعات را دارند. از اینرو مطالعه و مقایسه‌ی مواد فرهنگی محوطه‌های گوناگون، به عنوان ‏یکی از رهیافت‌های مفید و موثر در باستان شناسی و هنر در ردیابی و درک تاثیرات متقابل فرهنگی نسبت به هم، با ‏اهمیت جلوه می‌کند. در پژوهش حاضر تعداد 12 عدد نمونه‌ی سفالی منقوش از تپه پردیس و 6 عدد نمونه‌ی سفالی ‏منقوش از دوره‌های ‏II‏ ‏و ‏III‏ چشمه‌علی در فلات مرکزی ایران مورد فرابازنمایی قرار گرفته‌اند که بر این اساس میزان ‏تاثیرپذیری نقش‌های سفال منقوش تپه پردیس از نقش‌های سفال منقوش چشمه‌علی‌ مشخص شود، زیرا نقش‌ها، یکی ‏از منابع اصلی در بازنمایی‌ها و فرابازنمایی‌ها هستند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که هنرمند

کلیدواژه‌ها