دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1395 (پاییز وزمستان 1395) 
کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟

صفحه 1-16

یعقوب محمدی‌فر؛ حسین حبیبی


بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان

صفحه 79-94

;کاظم ملازاده؛ صاحب محمدیان منصور؛ فاطمه جوانمردی؛ مریم خدابنده