دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، مرداد 1396 (بهار و تابستان 1396) 
مطالعه تطبیقی گچبری‌های نویافته تپه قزل قلعه فراهان

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین