ششمین فصل از کاوش‌های باستان شناختی تپه، پاتپه (ملایر - حوضه آبگیر سد کلان)

نویسندگان

چکیده

ششمین فصل از کاوش‌های باستان‌شناختی تپة پاتپه (گونسپان تپه)، واپسین تلاش‌های بود که با هدف نجات‌بخشی این تپه، قبل از آبگیری کامل سد کلان به انجام رسید. پاتپه در بردارنده آثاری از دوره مفرغ قدیم (یانیق) تا دوره صفویه است. طی فصل ششم علاوه بر کاوش بقایایی از معماری مربوط به دوره اسلامی و دوره اشکانی به جا مانده از کاوش‌های پیشین، بقایایی از یک معماری عظیم نیز نمایان گردید. این معماری متعلق به بقایای یک دژ از دوره آهن III و یا ماد بود که بخش‌هایی از آن طی فصول چهارم و پنجم، کاوش گردیده بود. مهم‌ترین دلایل انتساب این دژ به مادها، وجود تشابهات در سبک معماری و یافته‌های فرهنگی موجود در آن با دیگر ساختارهای منسوب به ماد همچون نوشیجان، باباجان و گودین است. آثار این دوره شامل دیوارهای عریض خشتی است که تالارهای مستطیلی را پدید آورده‌اند. از دوره اشکانی نیز آثاری از بقایایی از فضاهای معماری راست‌گوشه با دیوارهای خشتی و پی‌های سنگ‌چین به دست آمد. دیوارها و کف برخی از فضاهای مربوط به این دوره گچ اندود شده بود. آثار دوره اسلامی نیز بقایایی از دیوارها سنگ‌چین و چاه‌های آب و فاضلابی را شامل می‌شد که بخش عمدة آنها را در فصول پیشین کاوش نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها