پژوهشی بر تغییرات عناوین و القاب مهرداد دوم اشکانی بر سکه ها و ارتباط آن با تاریخ ضرب سکه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة فرهنگ و زبان‌های باستانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استادیار فرهنگ و زبان های باستانی، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایراناستادیار فرهنگ و زبان های باستانی، سازمان اسناد و کتابخانۀ.

چکیده

به کار گیری عناوین والقاب در سکه های دوران کهن در کنار سایر نقوش یک ابزار اساسی جهت انتقال پیام پادشاه به قلمرو تحت حاکمیت وی قلمداد می شد. ترتیب استفاده از این عناوین و القاب، مفهوم و تغییر و تحول آنها در گونه های مختلف سکه یک پادشاه نیز شامل نکات ظریف و در پیوند با رخدادهای تاریخی آن زمان قابل توجه و ارزیابی است.شاهان اشکانی از القاب و عناوینی استفاده می کردند که بیانگر جایگاه اجتماعی، سیاسی و تاریخی آنهاست.نمونه های فاخر این سکه ها از نظر نقش و نوشته در زمان مهرداد دوم اشکانی ضرب شد. با به سلطنت رسیدن وی در سال ۱۲۳ ق.م، اوج گیری قدرت سلسله اشکانیان و به تبع آن گسترش قلمرو حکومتی آنان آغاز شد.بررسی سکه های مهرداد دوم اشکانی نشان می دهد با گذشت زمان و افزایش سن وی و در اثر رخداهای تاریخی عناوین والقاب او دچار تحول شده است.این تغییرات از روی گونه های سکه های منتسب به وی و با نظم و روند خاصی قابل پیگیری است.پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این القاب و عناوین و چرایی و چگونگی تغییرات آنها اشاره می کند .در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که میان انتخاب این عناوین و القاب و برخی وقایع تاریخی آن زمان ارتباط وجود دارد و از طریق توالی و ترتیب انتخاب آنها می توان تاریخ هایی برای ضرب این سکه ها پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها