واکاوی الگوی آفرینش در اساطیر ایران و یونان باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران/شهرکرد/دانشگاه شهرکرد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادیان و عرفان تطبیقی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه علم و هنر اردکان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه شهرکرد

چکیده

ایران و یونان به عنوان دو تمدن بزرگ و کهن‌سال، هر یک اساطیر مختص به خود را در زمینه آفرینش دارند و هرکدام در اساطیر خود مسأله آفرینش را مطرح کرده‌اند. پرداختن به این موضوع، مقایسه، تحلیل و تعمق در اساطیر این دو تمدن که به عنوان کهن‌ترین نظام‌های اساطیری شناخته می‌شوند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هدف از این مقاله، مقایسه ویژگی‌های مشترک و افتراق این دو تفکر اسطوره‌ای در موضوع آفرینش است. در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی با رویکرد مقایسه‌ای و به صورت کتابخانه‌ای نگاشته شده‌است، تلاش شده با تکیه بر مولفه‌های مشترک اساطیری به واکاوی اسطوره‌‌های آفرینش دو تمدن ایران و یونان پرداخته شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم تفاوت‌ها در مولفه‌هایی مانند: مراحل آفرینش، آفرینش نخستین انسان، گناه و هبوط نخستین انسان اساطیری، نقش خدایان در اساطیر آفرینش، آفرینش دوباره و پایان جهان در روایت‌های اساطیری ایران و یونان، شباهت‌هایی مانند تقدم آفرینش کیهان بر انسان و تمرد انسان از فرمان خدایان نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات