بررسی فرم، پراکندگی و تاریخگذاری گورهای پشته‌سنگی زه‌کلوت جازموریان بر پایه مطالعه تطبیقی با مناطق همجوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

یکی از منابع مهم در راستای شناخت مذاهب و فرهنگ پیشینیان، مطالعه تدفین‌های باستانی است. تدفین بخشی از فرهنگ معنوی و مادی یک قوم محسوب می‌شود و در هر منطقه یژگی‌های خاصی دارد. از آن جا که نحوه خاکسپاریبرخاسته از تفکرات، عقاید و فرهنگ جامعه است، با مطالعه آن‌ها می‌توان به بازسازی روند تکامل فرهنگی جوامع باستان پرداخت. گورهای سنگ‌چین از فراوان‌ترین آثاری هستند که از بررسی‌های باستان‌شناسی مناطق مختلف جنوب‌شرق کشور شناسایی و ثبت شده است. این گورها معمولاً بر بستر صخره­ای ایجاد شده‌اند. در بررسی باستان‌شناسی زه‌کلوت جازموریان در منطقه جنوب‌شرق ایران تعداد قابل توجهی از این گورها شناسایی شده و نشانگر آن است که در این منطقه شیوه‌ی تدفین پشته‌سنگی (قبور سنگی)[1] مرسوم بوده و نمونه‌های مشابه با گورهای پشته‌سنگی زه‌کلوت از لحاظ فرم و پراکندگی از مناطقی همچون غرب، جنوب­غرب فلات ایران و خارج از مرزهای ایران از پاکستان، افغانستان، آسیای‌مرکزی و حوزه‌ی جنوبی خلیج فارس گزارش شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه گورهای پشته‌سنگی از لحاظ فرم، پراکندگی گورها در منطقه و تاریخ‌گذاری آن‌ها بر پایه مطالعه تطبیقی با مناطق هم‌جوار است. تحقیق پیش­رو با انجام بررسی میدانی و پیمایش در منطقه، قبور مورد نظر را شناسایی و تجزیه و تحلیل کرده و با ارائه مستندات باستان‌شناسی از قبیل: طبقه‌بندی ساختار قبور و مقایسه گونه‌شناختی نمونه‌های سفالین به معرفی، دسته‌بندی و ارائه گاه‌نگاری نسبی این سنت تدفین پرداخته است. نتایج گونه‌شناسی سفال و مقایسه آن با کاوش‌های علمی انجام شده موید تاریخ‌گذاری قبور پشته‌سنگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات