شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس

نویسندگان

چکیده

تا کنون پژوهش‌های بسیاری در مورد شناخت دوره ساسانی صورت گرفته که عموماً مربوط به مراکز حکومتی و شهرهای بزرگ این دوره بوده و کمتر به استقرارهای روستایی و یا موقت که در ارتباط با این مراکز بوده‌اند توجه شده‌، جهت تحلیل ساختارهای اداری، اجتماعی، اقتصادی و شناخت الگوهای زیستی نیازمند توجه به تمامی آثار منطقه است.طی کاوش‌های صورت گرفته در این محوطه نهشته‌هایی با سفال دوره ساسانی شناسایی شد، با توجه به ضخامت‌ کم نهشته‌ها، عدم شناسایی معماری، پراکنش خاکستر به نظر می‌رسد که این محوطه در دوره ساسانی به‌صورت موقت مورد سکونت قرار گرفته است. در این مقاله ضمن معرفی استقراری موقت از دوره ساسانی در ابتدا به طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال‌های به‌دست‌آمده از کاوش پرداخته شده و سپس جهت شناخت ترکیب و ساختار سفال‌ها، تفاوت‌ها و تشابهات بین آن‌ها، میزان درجه حرارت پخت، آزمایش‌های پتروگرافی بر روی ? نمونه از سفال‌ها صورت پذیرفت که در نتیجه مشخص گردید که همگی سفال‌ها دارای بافت پورفیری بوده و با توجه به وجود کلسیت در نمونه‌ها احتمالاً دمای پخت کوره کمتر از ??? درجه سانتی‌گراد بوده است. همچنین با مطالعه زمین‌شناسی منطقه و مقایسه نمونه‌ها با دیگر نمونه‌های مورد آزمایش قرار گرفته از سایر دوره‌های محوطه می‌توان گفت سفال‌ها تولید بومی و محلی هستند. جهت تاریخ‌گذاری مطلق نیز دو نمونه استخوان حیوانی مورد سنجش قرار گرفت که در نتیجه تاریخی در حدود ??? تا ??? میلادی را می‌توان برای نهشته‌های دوره ساسانی این محوطه پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها