مطالعه تطبیقی سفال‌های اشکانی مکشوفه از بررسی باستانشناسی بخش شمالی بلوچستان (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

نویسندگان

چکیده

سرزمین بلوچستان به عنوان گذرگاه طبیعی شبه قاره هند از دیرباز نگاه‌ها را به سوی خود جلب نموده است. سفال به ‌منزله شاخصه سبک‌های هنری و کاربردی ادوار مختلف می‌تواند علاوه بر تعیین قدمت یک سکونتگاه، به شناخت ابعادی از شرایط اجتماعی، تحولات تاریخی و کیفیت مبادلات تجاری کمک کند. ازاین‌روی یکی از اساسی‌ترین راه‌ها جهت درک ارتباطات فرهنگی در دوره‌های مختلف، مطالعه و بررسی سفالینه‌هاست. تاکنون در مورد سفال‌های اشکانی شهرستان خاش پژوهشی انجام نگرفته است. از این‌رو نگارندگان در این پژوهش سعی دارند تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی یافته‌های سفالی، به گاهنگاری نسبی محوطه-های دوره اشکانی شهرستان خاش و چگونگی تعاملات فرهنگی درون و برون منطقه‌ای این حوزه بر اساس نتایج گونه‌شناختی سفال‌ها بپردازند. برای دستیابی به اهداف مذکور و پی بردن به روند جریانات فرهنگی آن در دوره اشکانی، پرسش‌های ذیل مطرح گردید: ?- تزیین غالب سفال اشکانی شهرستان خاش به چه صورت است؟ تزئین غالب سفال اشکانی در شهرستان خاش از نوع نقاشی می‌باشد.?- تعاملات فرهنگی درون و برون منطقه‌ای این حوزه بر اساس نتایج گونه‌شناختی سفال‌ها چگونه بوده است؟ نتایج حاصل از گونه‌شناختی نشانگر آن است که شهرستان خاش در طول دوره اشکانی با مناطق بلوچستان جنوبی، سیستان، کرمان، خراسان بزرگ، برخی مناطق حوزه خلیج فارس و دریای عمان، افغانستان و پاکستان ارتباط فرهنگی داشته است.

کلیدواژه‌ها