تحلیل الگوهای استقراری دوره ساسانیان در دشت‌های دهگلان و قروه

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش که بر مبنای طرح بازنگری محوطه‌های دوران تاریخی دشت‌های دهگلان و قروه (استان کردستان) انجام گردیده، با در نظر گرفتن نقش عوامل محیطی در شکل‌گیری سی و یک محوطه ساسانی مناطق یاد شده، سعی بر شناخت و تحلیل الگوی پراکندگی محوطه‌های ساسانی این دو دشت است. در این راستا اطلاعات رقومی شده عوارض محیطی این ناحیه، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، با داده‌های حاصل از بررسی تلفیق شده و در مرحله بعد به منظور نمایش روابط بین عوامل طبیعی مذکور و زیستگاه‌های دوره ساسانی، به تهیه نقشه‌های تلفیقی و تفسیر این نقشه‌ها پرداخته شده است؛ بر این اساس در مقاله حاضر تعدادی از مهمترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری استقرارهای دوره ساسانی دشت‌های دهگلان و قروه از جمله ارتفاع، میزان شیب، جهت شیب، فاصله از منابع آبی و فاصله از راه‌ها بررسی شده است. از اهداف این پژوهش می‌توان به ترسیم یک نقشه استقراری برای دوره ساسانی دشت‌های دهگلان و قروه و مشخص شدن تأثیر عوامل محیطی در نحوه پراکندگی این محوطه‌ها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها