کوسایی‌ها از حمله اسکندر تا سلوکیان در منابع یونانی و رومی ( قرن 5 ق.م- قرن 2 پ.م)

نویسندگان

چکیده

کاسیت ها یکی از اقوام ایرانی بودند که در دامنه‌های زاگرس سکونت داشته اند. بسیاری از محققین مکان اصلی این قوم را کوه‌های زاگرس در لرستان می‌دانند. ممکن است کاسیت‌های ساکن زاگرس همان حاکمان بابل باشند که در حدود قرن ?? ق.م تا حدود ???? ق.م بر بابل حکومت کردند. بیشترین اطلاعات تاریخی و باستان شناسی این قوم به دوران پیش از تاریخ برمی گردد و متاسفانه اطلاعات جامعی از این قوم در دوران تاریخی و به خصوص در برهه زمانی ??? - ??? ق.م وجود ندارد. بنابراین عمده ترین مشکل برای شناسایی نقش آنها در رخدادهای تاریخی، کمبود منابع مکتوب بر جا مانده از کاسی ها در منطقه زاگرس از زمان حمله اسکندر تا دوره سلوکیان است. بیشترین منابعی که در این خصوص وجود دارد منابع یونانی و رومی است که به طور پراکنده به این اقوام اشاره کرده اند. هدف پژوهش حاضر شناسایی اقوام کوسایی در منطقه زاگرس مرکزی در زمان حمله اسکندر تا دوره سلوکیان به منظور شناسایی نقش آنها در رویدادهای تاریخی در منطقه است. با طرح این پرسش که اقوام کوسایی ها در دوران تاریخی ایران باستان همان اقوام کاسیت ‌پیش از تاریخ در منطقه هستند؛ در ادامه به نقش و تاثیر آنها در رخدادهای تاریخی می پردازد. سوالات مطرح شده در این پژوهش عبارتند از: ?- با توجه به منابع مکتوب از جمله منابع یونانی و رومی کوسایی ها همان اقوام کاسی های پیش از تاریخ در منطقه زاگرس مرکزی هستند؟ ?- نقش کوسایی ها در جنگ ها و رخداد های تاریخی بنابر منابع مکتوب چه بوده است؟ این پژوهش به روش تاریخی-تحلیلی نگارش شده و با بررسی اسناد کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته است. بدین ترتیب با مطالعه منابع یونانی و رومی موجود در ابتدا به جمع آوری داده ها پرداخته و سپس به تحلیل و تفسیر آنها پرداخته شده است. مطالعات انجام شده نشان دهنده این موضوع است که بنا بر منابع آشوری و آکدی،کاسیت ها احتمالا همان کیسین‌ها هستند که بعدها طبق منابع یونانی‌ زمان حمله اسکندر بنام کوساییان شهرت یافتند. به عبارت دیگر کاسیت‌ (قرن هفده ق.م) در منابع آشوری و آکدی، کیسیا (قرن پنجم ق.م) در نوشته‌های هرودوت و کوسایی (قرن چهارم و سوم ق.م) در منابع تاریخ‌نگاران اسکندر می باشند که می تواند نام هایی باشد که به یک قوم اطلاق شده است و از نظر نگارشی نوشتاری تفاوت داشته اند. همچنین این قوم جنگاوران ماهری بودند و در دوران هخامنشی در نبردهای ترموپیل و گوگمل در کنار گارد جاویدان هخامنشی جنگیدند. کوسایی‌ها در دوره اسکندر و سلوکی با گرفتن دستمزد در نبردهای آنان شرکت می کردند

کلیدواژه‌ها