حوزه ی گِردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان

نویسندگان

دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه مازندران

چکیده

سیستان با دارا بودن ?? حوزه‌ی جغرافیایی و مساحتی بالغ بر ???? کیلومتر مربع در شرق ایران،‏ یکی از مناطق بسیار مهم ایران در زمینه‌ی آثار باستانی به‌شمار می‌رود. چنان که در بررسی‌های میدانی باستان‌شناختی سیستان حدود ???? مکان باستانی در آن شناسایی گردید که در این میان حوزه گردی با ??? کیلومتر مربع وسعت،‏ حدود ??? محوطه‌ی باستانی دارد که این رقم بیش از هر یک از دیگر حوزه‌های باستانی این منطقه است. حوزه‌ی گردی در جنوب سیستان و در بخش غیر مسکون و کاملاً بیابانی آن واقع شده و در حقیقت جزیی از کویر ایران محسوب می‌گردد. نتیجه‌ی بررسی‌های میدانی باستان‌شناختی در این حوزه نشان داد که از کل محوطه‌های شناسایی شده،‏ ??? محوطه به عصر مفرغ،‏ ??? محوطه به دوران تاریخی و ?? محوطه به دوره‌ی اسلامی تعلق دارند. ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از محوطه‌ها دارای دو یا سه دوره‌ی استقراری مختلف مانند پیش از تاریخ،‏ دوران تاریخی و یا اسلامی می‌باشند. سیستان با دارا بودن ?? حوزه‌ی جغرافیایی و مساحتی بالغ بر ???? کیلومتر مربع در شرق ایران،‏ یکی از مناطق بسیار مهم ایران در زمینه‌ی آثار باستانی به‌شمار می‌رود. چنان که در بررسی‌های میدانی باستان‌شناختی سیستان حدود ???? مکان باستانی در آن شناسایی گردید که در این میان حوزه گردی با ??? کیلومتر مربع وسعت،‏ حدود ??? محوطه‌ی باستانی دارد که این رقم بیش از هر یک از دیگر حوزه‌های باستانی این منطقه است. حوزه‌ی گردی در جنوب سیستان و در بخش غیر مسکون و کاملاً بیابانی آن واقع شده و در حقیقت جزیی از کویر ایران محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها