موضوعات = متون تاریخی و مطالعات باستان­شناسی دوران تاریخی (ایلام، ماد، هخامنشی، پارت و ساسانی)
نقش‌های سوزنیِ نویافته در تخت‌جمشید(کاخ تچر و موزه تخت‌جمشید)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22034/iaej.2024.14445.1103

مجتبی دورودی؛ فهیمه همایون؛ یونس زارع؛ کاظم فلاحی


دماوند در دورۀ پیش از اسلام از منظر منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 146-161

10.22034/iaej.2023.14217.1079

محمدرضا نعمتی؛ حسین توفیقیان؛ سیدمهدی موسوی نیا