موضوعات = دستاوردهای کاوش­ ها و بررسی­ های باستان­شناسی مرتبط با دوره­ های پیش از تاریخ و دوران تاریخی
مطالعۀ یافته‌های حاصل از گمانه‌زنی تعیین عرصه و حریم تپه بریس در شهرستان نمین، استان اردبیل

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22034/iaej.2024.14641.1122

محمد اقبال چهری؛ اسماعیل سلیمی؛ رامین چهری؛ فتانه رحیمی


نگارکندهای غرقاب چرایی و چیستی؟

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-16

10.22034/iaej.2023.14540.1113

حسن اکبری؛ مجید بدیعی گوروتی؛ رسول مجیدی


ارزیابی الگو‌های استقرار دوره هخامنشی محوطه‌های میان‌کوه شهرستان اردل در GIS

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 41-62

10.22034/iaej.2023.14195.1075

پگاه طالبی؛ علیرضا خسروزاده؛ عباسعلی احمدی


عملکرد و گاهنگاری کاخ کوه‌خواجه بر اساس شواهد باستان‌شناختی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-110

10.22034/iaej.2023.14417.1102

امیر رضا واثق عباسی؛ جواد علایی مقدم؛ هوشنگ رستمی


تحلیلی بر ساختار سیاسی و معیشتی شوش در دوره آغازایلامی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 71-84

10.22034/iaej.2023.14025.1062

فریدا فروزان؛ روح اله یوسفی زشک؛ محمود طاووسی