موضوعات = باستان­شناسی دوره ­های نوسنگی، مس-سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار به آنها
گوردخمه اورارتویی شیخ سلو

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 30-40

10.22034/iaej.2023.14354.1093

علی بیننده؛ بهمن کارگر