کلیدواژه‌ها = گاهنگاری
عملکرد و گاهنگاری کاخ کوه‌خواجه بر اساس شواهد باستان‌شناختی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-110

10.22034/iaej.2023.14417.1102

امیر رضا واثق عباسی؛ جواد علایی مقدم؛ هوشنگ رستمی


شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 113-126

مرتضی خانی پور؛ حسینعلی کاوش؛ رضا ناصری