کلیدواژه‌ها = عیلام نو
پیشنهادی برای حدود و ثغور عیلام نو بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 167-180

نرگس عبدی فر؛ بهمن فیروزمندی شیره‌جینی