کلیدواژه‌ها = پلکان شرقی
مطالعه نگاره هیئت ماد در پلکان شرقی آپادانا (مطالعات موردی: ظروف، خنجر و حلقه)

دوره 4، شماره 1، تیر 1398

وحید آزادی؛ میترا شاطری؛ مجید ساریخانی؛ کریم حاجی زاده