کلیدواژه‌ها = هخامنشیان
تحلیلی بر شیوه‌های تدفین در آناتولی در دوران هخامنشیان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 103-118

10.22034/iaej.2023.14192.1073

علیرضا مس فروش؛ علیرضا هژبری نوبری؛ مهسا ویسی


پیشنهادی برای حدود و ثغور عیلام نو بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 167-180

نرگس عبدی فر؛ بهمن فیروزمندی شیره‌جینی