کلیدواژه‌ها = اشکانی
دماوند در دورۀ پیش از اسلام از منظر منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 146-161

10.22034/iaej.2023.14217.1079

محمدرضا نعمتی؛ حسین توفیقیان؛ سیدمهدی موسوی نیا


طبقه‌بندی و تحلیل گونه‌شناختی سفالینه‌های تپه مود B شهرستان سربیشه - خراسان جنوبی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 93-112

کاظم مرادزاده؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ محمد فرجامی


توصیف، طبقه‌بندی و گونه‌شناختی سفال اشکانی تپه پیردوشان سنندج

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

سعید بابامیرساطحی؛ یعقوب محمدی فر؛ امیرساعد موچشی


بررسی وجوه همگون و ناهمگون معماری کاخ فیروزآباد با معماری دوره اشکانی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

محمد کیانی؛ بهمن فیروزمندی شیرهجینی