نویسنده = مجتبی دورودی
نقش‌های سوزنیِ نویافته در تخت‌جمشید(کاخ تچر و موزه تخت‌جمشید)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22034/iaej.2024.14445.1103

مجتبی دورودی؛ فهیمه همایون؛ یونس زارع؛ کاظم فلاحی