نویسنده = امیر رضا واثق عباسی
عملکرد و گاهنگاری کاخ کوه‌خواجه بر اساس شواهد باستان‌شناختی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-110

10.22034/iaej.2023.14417.1102

امیر رضا واثق عباسی؛ جواد علایی مقدم؛ هوشنگ رستمی