نویسنده = علیرضا هژبری نوبری
تحلیلی بر شیوه‌های تدفین در آناتولی در دوران هخامنشیان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 103-118

10.22034/iaej.2023.14192.1073

علیرضا مس فروش؛ علیرضا هژبری نوبری؛ مهسا ویسی