نویسنده = پریسا ناصری
مطالعه سفال دوره مس‌سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

پریسا ناصری؛ محمود حیدریان؛ محمد اقبال چهری