نویسنده = زهرا ملک پور شهرکی
فناوری ساخت اشیاء از مواد آلی در فرهنگ عصر آهن شمال‌غرب ایران و تأثیر آن در اقتصاد و تجارت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 59-74

زهرا ملک پور شهرکی؛ دکتر فرشید ایروانی قدیم؛ دکتر حسن طلایی


واکاوی گنبد و سیر تحول آن در معماری اشکانی

دوره 4، شماره 1، تیر 1398

زهرا ملک پور شهرکی؛ اشکان گرشاسبی