نویسنده = یعقوب محمدی‌فر
توصیف، طبقه‌بندی و گونه‌شناختی سفال اشکانی تپه پیردوشان سنندج

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

سعید بابامیرساطحی؛ یعقوب محمدی فر؛ امیرساعد موچشی


کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 1-16

یعقوب محمدی‌فر؛ حسین حبیبی