نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبراه پژوهشی بر وضعیت محدوده جنوبی تختگاه تخت جمشید بر اساس شواهد نویافته باستان شناختی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • آتشکده شبرخشین بحثی درباره کاربری معبد آناهیتای بیشاپور [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-79]
 • آثار هنری مطالعه تطبیقی و تطوری نقوش هندسی در مواد باستانی و آثار هنری مازندران [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • آناتولی مرکزی کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

ا

 • ارس بررسی و تحلیل ویژگی های بصری و سبک تصویری نقوش سفال های فرهنگ کورا-ارس؛ براساس محوطه یانیک تپه [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • الگوی دو بعدی کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • الگوی سه بعدی کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • اناهیتا پژوهشی شمایل‏نگارانه در تصاویر منسوب به الهه اناهیتا در هنر دوران سلوکی و اشکانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 95-110]
 • ایدئولوژی بررسی شمایل‌شناسی نقش مار در حوزه‌های فرهنگی ایران و آسیای میانه در عصر مفرغ: با تأکید بر ارزیابی تغییرات سبکی و مفاهیم اسطوره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • ایلام پژوهشی بر نقش‌مایه‌های آلات موسیقی در تمدن‌های ایلام و میان‌رودان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-56]

ب

 • بررسی باستان شناسی حوزه ی گِردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • بیشاپور بحثی درباره کاربری معبد آناهیتای بیشاپور [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-79]

پ

 • پارتی پژوهشی شمایل‏نگارانه در تصاویر منسوب به الهه اناهیتا در هنر دوران سلوکی و اشکانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 95-110]
 • پتریا کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • پیچیدگی های اجتماعی بررسی میزان تخلخل سفال های دوره مس سنگ به منظور سنجش میزان پیچیدگی های اجتماعی بر مبنای تولید سفال در تپه قشلاق بیجار [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • پیش ازتاریخ مطالعه تطبیقی و تطوری نقوش هندسی در مواد باستانی و آثار هنری مازندران [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • پیمون بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 79-94]

ت

 • تپه شغالی مسأله سفال آلویی و خاکستری براساس حفاری فصل اول تپه شغالی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 57-66]
 • تپه قبرستان مسأله سفال آلویی و خاکستری براساس حفاری فصل اول تپه شغالی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 57-66]
 • تپه قشلاق بیجار بررسی میزان تخلخل سفال های دوره مس سنگ به منظور سنجش میزان پیچیدگی های اجتماعی بر مبنای تولید سفال در تپه قشلاق بیجار [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • تختگاه تخت جمشید پژوهشی بر وضعیت محدوده جنوبی تختگاه تخت جمشید بر اساس شواهد نویافته باستان شناختی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • تخصص گرایی بررسی میزان تخلخل سفال های دوره مس سنگ به منظور سنجش میزان پیچیدگی های اجتماعی بر مبنای تولید سفال در تپه قشلاق بیجار [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • تخلخل بررسی میزان تخلخل سفال های دوره مس سنگ به منظور سنجش میزان پیچیدگی های اجتماعی بر مبنای تولید سفال در تپه قشلاق بیجار [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • تقارن کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • تناسبات معماری بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 79-94]

ج

 • جشن تیرگان بحثی درباره کاربری معبد آناهیتای بیشاپور [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-79]

ح

 • حوزه گردی حوزه ی گِردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان [دوره 1، شماره 1، 1395]

د

 • درک کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • دوران تاریخی حوزه ی گِردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • دوران تاریخی مطالعه تطبیقی و تطوری نقوش هندسی در مواد باستانی و آثار هنری مازندران [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • دوره اسلامی حوزه ی گِردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • دوره مس‌سنگ مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • دوره مفرغ مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]

س

 • ساز پژوهشی بر نقش‌مایه‌های آلات موسیقی در تمدن‌های ایلام و میان‌رودان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-56]
 • ساسانی نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • ساسانی محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • سفال بررسی و تحلیل ویژگی های بصری و سبک تصویری نقوش سفال های فرهنگ کورا-ارس؛ براساس محوطه یانیک تپه [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • سفال محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • سفال مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • سفال آلویی مسأله سفال آلویی و خاکستری براساس حفاری فصل اول تپه شغالی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 57-66]
 • سفال خاکستری مسأله سفال آلویی و خاکستری براساس حفاری فصل اول تپه شغالی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 57-66]
 • سفال دوره مس سنگی بررسی میزان تخلخل سفال های دوره مس سنگ به منظور سنجش میزان پیچیدگی های اجتماعی بر مبنای تولید سفال در تپه قشلاق بیجار [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • سلوکی پژوهشی شمایل‏نگارانه در تصاویر منسوب به الهه اناهیتا در هنر دوران سلوکی و اشکانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 95-110]
 • سیستان حوزه ی گِردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • سیلک مسأله سفال آلویی و خاکستری براساس حفاری فصل اول تپه شغالی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 57-66]

ش

 • شمایل‌نگاری بررسی شمایل‌شناسی نقش مار در حوزه‌های فرهنگی ایران و آسیای میانه در عصر مفرغ: با تأکید بر ارزیابی تغییرات سبکی و مفاهیم اسطوره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • شمایل‎نگاری پژوهشی شمایل‏نگارانه در تصاویر منسوب به الهه اناهیتا در هنر دوران سلوکی و اشکانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 95-110]
 • شناخت کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • شواهد باستان شناختی پژوهشی بر وضعیت محدوده جنوبی تختگاه تخت جمشید بر اساس شواهد نویافته باستان شناختی [دوره 1، شماره 1، 1395]

ع

 • عصر آهن کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • عصر مفرغ حوزه ی گِردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • علوم میان‌رشته‌ای مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • عناصر یونانی نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • عوامل محیطی محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1395]

ف

 • فرهنگ کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • فرهنگ کورا بررسی و تحلیل ویژگی های بصری و سبک تصویری نقوش سفال های فرهنگ کورا-ارس؛ براساس محوطه یانیک تپه [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • فریگی کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

ک

 • کانی‌شناسی مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]
 • کرکنس‌داغ کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • کریدور بحثی درباره کاربری معبد آناهیتای بیشاپور [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-79]
 • کوچ نشینی محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1395]

گ

 • گنبد گاوسر بحثی درباره کاربری معبد آناهیتای بیشاپور [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-79]

م

 • ماد کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • مازندران مطالعه تطبیقی و تطوری نقوش هندسی در مواد باستانی و آثار هنری مازندران [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • محدوده جنوبی پژوهشی بر وضعیت محدوده جنوبی تختگاه تخت جمشید بر اساس شواهد نویافته باستان شناختی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • معبد آناهیتا بحثی درباره کاربری معبد آناهیتای بیشاپور [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-79]
 • معماری ماد بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 79-94]
 • مفاهیم اسطوره‌ای بررسی شمایل‌شناسی نقش مار در حوزه‌های فرهنگی ایران و آسیای میانه در عصر مفرغ: با تأکید بر ارزیابی تغییرات سبکی و مفاهیم اسطوره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • موسیقی پژوهشی بر نقش‌مایه‌های آلات موسیقی در تمدن‌های ایلام و میان‌رودان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-56]
 • میان‌رودان پژوهشی بر نقش‌مایه‌های آلات موسیقی در تمدن‌های ایلام و میان‌رودان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-56]
 • میان‌کوه محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1395]

ن

 • نقش مار بررسی شمایل‌شناسی نقش مار در حوزه‌های فرهنگی ایران و آسیای میانه در عصر مفرغ: با تأکید بر ارزیابی تغییرات سبکی و مفاهیم اسطوره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • نقش‌مایه پژوهشی بر نقش‌مایه‌های آلات موسیقی در تمدن‌های ایلام و میان‌رودان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-56]
 • نقش مایه هندسی مطالعه تطبیقی و تطوری نقوش هندسی در مواد باستانی و آثار هنری مازندران [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • نقوش حیوانی بررسی و تحلیل ویژگی های بصری و سبک تصویری نقوش سفال های فرهنگ کورا-ارس؛ براساس محوطه یانیک تپه [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • نقوش هندسی بررسی و تحلیل ویژگی های بصری و سبک تصویری نقوش سفال های فرهنگ کورا-ارس؛ براساس محوطه یانیک تپه [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • نگارکندهای صخره ای نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • نوآوری بررسی شمایل‌شناسی نقش مار در حوزه‌های فرهنگی ایران و آسیای میانه در عصر مفرغ: با تأکید بر ارزیابی تغییرات سبکی و مفاهیم اسطوره‌ای [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • نوشیجان تپه بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 79-94]

ه

 • هلنستیک نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • هنر نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1395]

ی

 • یانیک تپه بررسی و تحلیل ویژگی های بصری و سبک تصویری نقوش سفال های فرهنگ کورا-ارس؛ براساس محوطه یانیک تپه [دوره 1، شماره 1، 1395]