اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر محمود حیدریان

باستانشناسی دانشیار دانشگاه شهرکرد

sku.ac.ir/en/DepartmentGroup/ProfessorForm.aspx?ID=74
heydarianmsku.ac.ir
0000-0001-5888-6770

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید رسول موسوی حاجی

باستانشناسی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mousavi/
seyyed_rasoolyahoo.com

دکتر رضا مهرآفرین

باستانشناسی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mehrafarin/
mehrafarin_rezayahoo.com

دکتر حسن فاضلی نشلی

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hfazelin
hfazelinut.ac.ir

دکتر سید مهدی موسوی کوهپر

باستانشناسی استاددانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/m_mousavi
m_mousavimodares.ac.ir

دکتر محمد ابراهیم زارعی

باستانشناسی استاد دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/m-zarei/
mohamadezareiyahoo.com

دکتر علیرضا هژبری نوبری

باستانشناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~hejebri
hejebrimodares.ac.ir

دکتر حسن کریمیان

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hkarimi
hkarimiut.ac.ir

دکتر حامد وحدتی نسب

باستانشناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=56&pageid=6936&tchcode=310420
vahdatimodares.ac.ir