دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399 
11. تأملی در مفهوم «قلمرو» در دورۀ ساسانی

صفحه 165-182

میثم لباف خانیکی؛ فرزاد عابدی؛ بهار رضایی باغ بیدی؛ زهرا وهابی؛ یوسف حسن زاده


12. مطالعة گچبری‌های مکشوفه از محوطة اسلامی شاه نشین فریم

صفحه 183-194

هانیه حسین نیا امیرکلایی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مهدی عابدینی عراقی