دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399 
7. طبقه‌بندی و تحلیل گونه‌شناختی سفالینه‌های تپه مود B شهرستان سربیشه - خراسان جنوبی

کاظم مرادزاده؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ محمد فرجامی


10. تحلیلی بر گونه‌شناسی و مطالعه فرمی زیورآلات دوران ساسانی

زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ مریم یاغی زهی؛ هادی فرجی


11. تأملی در مفهوم «قلمرو» در دورۀ ساسانی

میثم لباف خانیکی؛ فرزاد عابدی؛ بهار رضایی باغ بیدی؛ زهرا وهابی؛ یوسف حسن زاده


12. مطالعة گچبری‌های مکشوفه از محوطة اسلامی شاه نشین فریم

هانیه حسین نیا امیرکلایی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مهدی عابدینی عراقی