دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1398 
7. تحلیلی بر سیر تحول ستون در ایرانِ پیش از اسلام

مهران نوروزی آبادچی؛ شهرام پارسه؛ کمال الدین نیکنامی


8. پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی

هوشنگ رستمی؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی