دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1396 
3. مطالعه تطبیقی گچبری‌های نویافته تپه قزل قلعه فراهان

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین