تحلیلی بر ساختار سیاسی و معیشتی شوش در دوره آغازایلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا

3 استاد تمام گروه فرهنگ‌و زبان‌های باستان و تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران،

10.22034/iaej.2023.14025.1062

چکیده

دوره آغاز‌‌ایلامی در نیمه دوم هزاره چهارم ق. م در بازه زمانی 3300 تا3000 ق.م شکل گرفت، که می‌توان آن را به عنوان انقلابی در زندگی سیاسی و معیشتی بشر دانست. شوش در جنوب غرب ایران یکی از بارزترین محوطه‌‌‌های، نمایانگر کلیه شاخص‌های مهم دوره آغاز‌ایلامی است. بررسی و تحلیل معیشت، جامعه و طبقات اجتماعی مردمان دوره آغاز‌ایلامی ساکن در شوش، یکی از مهمترین اهداف این مقاله است و این که چرا جامعه شوش هم زمان با شکل گیری جوامع شهری و پیدایش خط در فلات ایران و خوزستان، با کاهش وسعت استقرارها رو برو است. وجود داده های ویژه، بیانگر سیستم اداری و فن مدیریت خاص، نوع معیشت و زندگی به گونه طبقاتی و بوجود آمدن تمایزات اجتماعی و سیاسی هستند. معماری ویژه‌ی این دوره، نشانگر وجود سیستم بوروکراسی حاکمان دوره آغاز ایلامی در شوش است. در پژوهش حاضر نگارندگان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی از کاوش‌های محوطه شوش، سعی بربازنگری و نهایتاً تحلیل ساختار سیاسی و معیشتی این محوطه خاص دارند. بر روی متون نگارشی مبنی بر شمارش، گله‌هایی با تعداد بسیار بالایی از دام به یادگار مانده است، که نشان از یک جامعه بزرگ طبقاتی و یا شاید حکومتی است و معرف یک جامعه با پیچیدگی‌های شهری است. همانگونه که ذکر شد با وجود مستندات حاضر، نیل به هدف که همانا تحلیل این موضوع ویژه است، امکان پذیر می شود.

واژگان کلیدی: باستان شناسی شوش، دوره آغاز‌ایلامی، شیوه معیشتی، یافته‌های شوش.

کلیدواژه‌ها

موضوعات