تعداد مقالات: 108

101. مطالعه و تحلیل یافته‌های باستان‌شناسی حاصل از بررسی روشمند و تعیین عرصه و حریم محوطه دمبیگان قصرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/iaej.2022.13865.1044

مهدی دهمرده پهلوان؛ زهره جوزی


102. الگویی برای معنابخشی به یک لوح کشف‌شده از محوطه کنارصندل جیرفت و هم‌خوانی آن با شواهدمکتوب در ادبیات اکدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22034/iaej.2022.13867.1045

سورنا فیروزی؛ محمدامین سعادت مهر؛ حسین کوهستانی اندرزی


103. گاهنگاری و کاربری بنای تپه حصار دامغان: بررسی بنایی در قومس؛ شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22034/iaej.2022.13886.1047

علی هژبری؛ محمد مرتضایی


105. واکاوی الگوی آفرینش در اساطیر ایران و یونان باستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.22034/iaej.2022.13844.1042

علیرضا خواجه گیر؛ سارا اسکندری؛ حکیمه نادرخانی


106. بازنگری در نام‌نامه‌های اساطیری شاهان آشور؛ تاریخ‌ در دل اسطوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22034/iaej.2022.13779.1028

سورنا فیروزی؛ رضا مهرآفرین؛ محمدامین سعادت مهر