دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی تطبیقی هنر اشکانی و ساسانی با استناد به معماری و شهرسازی، نقوش برجسته و سکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22034/iaej.2022.11218

ندا خراسانی؛ مجید ساریخانی