دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

الگویی برای معنابخشی به یک لوح کشف‌شده از محوطه کنارصندل جیرفت و هم‌خوانی آن با شواهدمکتوب در ادبیات اکدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22034/iaej.2022.13867.1045

سورنا فیروزی؛ محمدامین سعادت مهر؛ حسین کوهستانی اندرزی


بازنگری در نام‌نامه‌های اساطیری شاهان آشور؛ تاریخ‌ در دل اسطوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22034/iaej.2022.13779.1028

سورنا فیروزی؛ رضا مهرآفرین؛ محمدامین سعادت مهر